Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LITTLEDRESS.PL

I. Definicje. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia towaru dostępnego w ramach asortymentu dostępnego w sklepie internetowym LittleDress.pl w momencie składania zamówienia;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 221 Kodeksu cywilnego); 

3. Sprzedawca – LittleDress.pl Justyna Pich, ul. Bażantów 57/16, 40-688 Katowice, NIP: 6252347485, REGON: 240742922, 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LittleDress.pl; 

5. Sklep internetowy (w dalszej kolejności jako Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.littledress.pl, za pośrednictwem którego klient może dokonywać czynności prawnych, a w szczególności składać zamówienia i nabywać towar w drodze umowy sprzedaży;

6. Towar – (rzeczy ruchome) produkty prezentowane w sklepie internetowym;

7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisu art. 535 i następne Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy LittleDress.pl Justyna Pich a Klientem, za pośrednictwem wykorzystania serwisu internetowego sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123);

11. Ustawa o inspekcji handlowej – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668); 

12. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231); 

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru oraz cenę.

II. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.littledress.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy LittleDress.pl, działający pod adresem https://www.littledress.pl, prowadzony jest przez LittleDress.pl Justyna Pich, ul. Bażantów 57/16, 40-668 Katowice, NIP: 6252347485, REGON: 240742922, biuro@littledress.pl /+48 514 721 552

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b)zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3)warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia swobody świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego z osobami, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Wówczas sprzedawca uzależnia wyrażenie przez siebie zgody na zawarcie z klientem umowy sprzedaży towaru od udzielenia przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego klienta zgody uregulowanej w przepisie art. 17 Kodeksu cywilnego. Sposób wyrażenia zgody, jak i jej doręczenie, będzie przedmiotem udzielonej przez sprzedawcę przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi prawnemu osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych. W takim przypadku potencjalni klienci nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych zostaną o powyższym fakcie powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.littledress.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 

1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie internetowej sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedawca może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

- dopuścił się naruszenia praw autorskich przysługujących sprzedawcy, o którym mowa w Prawie autorskim; 

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych modelek użyczających wizerunku dla celów reklamowych towarów  dostępnych w sprzedaży lub dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; 

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub ogólnymi powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LittleDress.pl Justyna Pich.  

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji na stronie internetowej www.littledress.pl bez uprzedniej zgody sprzedawcy. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, dobrymi obyczajami, a także z powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet; 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy; 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w szczególności nie wykorzystywanie ich w komercyjnych celach, w szczególności prowadzących do naruszenia praw autorskich sprzedawcy. 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży. 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.littledress.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów ponoszonych przez klienta.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym potwierdzenie przez klienta w sposób wskazany na stronie internetowej, że klient ma świadomość, że złożenie zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty, a następnie naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. Złożenie przez klienta zamówienia łączy się z bezwarunkowym obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar. 

7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta drugiej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wówczas druga z wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli sprzedawcy potwierdzające akceptacje zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży ze sprzedawcą. 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.littledress.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

V. Dostawa. 

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej;

- Firmy kurierskiej;

- Paczkomatów;

3. Sprzedawca wskazuje, że istnieje możliwość osobistego odbioru przez klienta zakupionego towaru pod wskazanym na wstępie adresie siedziby sprzedawcy. 

Koszty dostawy podawane są w trakcie składania przez klienta zamówienia. 

4. Termin realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez klienta zamówienia.

5. Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku zakupu towaru na odległość przez konsumenta sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosi się o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt ze sprzedawcą. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie pociąga żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń klientów i sposobu ich zaspokojenia, w szczególności dla praw klienta z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla sprzedawcy pomoc przy dochodzeniu jego własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku klienta niebędącego jednocześnie konsumentem ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

Sprzedawca zastrzega, że po stronie klienta niebędącego konsumentem leży obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zakupionego towaru pod kątem ustalenia, czy zakupiony towar nie jest obciążony jakimikolwiek wadami fizycznymi. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałym przypadku. Brak łącznego spełnienia przez klienta obu wyżej wymienionych obowiązków powoduje utratę uprawnień przysługujących klientowi w związku z wadą fizyczną towaru. 

W przypadku gdy wada fizyczna towaru zakupionego przez przedsiębiorcę ujawni się już po dostarczeniu towaru, klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej wadzie. Brak wypełnienia niniejszego obowiązku pociąga za sobą utratę przez klienta uprawnień z tytułu rękojmi. 

VI. Ceny i metody płatności. 

1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności obciążenia i publicznoprawne, w tym podatek VAT. 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem;

- płatnością w systemie PayU;

- za pobraniem. 

Karta kredytowa oraz saldo konta PayU zostają obciążone w momencie składania zamówienia. Konto bankowe w przypadku tradycyjnego przelewu zostaje obciążone w momencie dokonania przelewu. W przypadku płatności za pobraniem płatność pobierana jest przez kuriera podczas dostawy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy. 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru dostępnego w ofercie LittleDress.pl na podstawie przepisów Kodeks cywilny w sytuacjach tam określonych oraz na podstawie przepisów ustawy Prawo konsumenckie. 

2. Odstąpienie następuje poprzez wypełnienie przez konsumenta formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do e-maila wysyłanego przez sprzedawcę z fakturą VAT, o której mowa w niniejszym regulaminie. Formularz oświadczenia od odstąpienia od umowy wypełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów zawierając następujące dane: 

 - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail],

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi,

-Data zawarcia umowy/odbioru,

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

-Adres konsumenta(-ów),

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

-Data.

3. Odstąpienie od umowy następuje bez podawania przyczyn ze strony konsumenta. 

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu następuje w ciągu 14 dni od dnia doręczenia konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik produktu i wejście w posiadanie produktu przez tę osobę. 

5. Konsument przesyła formularz o odstąpieniu od umowy na adres przedsiębiorstwa sprzedawcy (40-668 Katowice, ul. Bażantów 57/16). 

6. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia zakupionego produktu. 

7. Sprzedawca zastrzega, że będzie dokonywać zwrot płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie łączy się dla sprzedawcy z żadnymi innymi kosztami. 

8. W przypadku gdy konsument wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy z oferowanych przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu konsumentowi kosztów wynikających z różnicy pomiędzy najtańszym kosztem dostarczenia produktu oferowanego przez sprzedawcę, a kosztem sposobu dostarczenia produktu wybranego przez konsumenta. 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić sprzedawcy nabyty przez siebie produkt w terminie 14 dni od dnia przesłania sprzedawcy oświadczenia od odstąpienia od umowy, dostarczając bezpośrednio albo wysyłając za pośrednictwem przesyłki pocztowej produkt na adres przedsiębiorstwa sprzedawcy. W przypadku wyboru przez konsumenta przesłania produktu za pośrednictwem przesyłki pocztowej, zachowanie 14 dniowego terminu następuje wraz z nadaniem przesyłki z zakupionym towarem. 

10. Wszelkie koszty wynikające ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy i doręczeniem sprzedawcy zakupionego towaru obciążają konsumenta. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwróconego produktu pod kątem zbadania, czy zakupiony produkt był wykorzystany przez konsumenta w sposób wystarczający do oceny charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. 

12. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że zwrócony produkt ma mniejszą wartość ze względu na wykorzystanie zakupionego produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, konsument będzie zobowiązany do zwrotu sprzedawcy kwoty stanowiącej różnicę między ceną zakupu produktu, a ceną produktu po obniżonej wartości produktu. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów. 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisie art. 556 oraz przepisach art.art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: LittleDress.pl Justyna Pich, ul. Bażantów 57/16, 40-668 Katowice

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@littledress.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, klient zobowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru klientowi albo innej wskazanej osobie. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar wyraźnie oznaczony przez sprzedawcę jako używany, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu wydania klientowi używanego towaru.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z klientem niebędącym jednocześnie konsumentem, na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady towaru. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

2. Klient może powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@littledress.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

X. Własność intelektualna 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.littledress.pl/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez inne osoby trzecie oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Justyny Pich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.littledress.pl/ , bez wyraźnej zgody Justyny Pich. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.littledress.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Klient przesyłając sprzedawcy zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do sprzedawcy, zobowiązuję się zwolnić sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z przepisem art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej 

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

XII. Postanowienia końcowe. 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów przedsiębiorcy z konsumentami jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania umowy. Poprzez miejsce wykonania umowy rozumie się miejsce, do którego towar został lub miał zostać dostarczony, zgodnie z przepisem art. 4541 Kodeksu cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LittleDress.pl a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl